ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ดาวน์โหลด เกียรติบัตรการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา [23.7.2565]
ลิงก์สำรอง

ดาวน์โหลด เกียรติบัตรสำหรับวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติม เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC ) [18.6.2565]
ลิงก์สำรอง

ดาวน์โหลด เกียรติบัตรเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติม เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC ) [18.6.2565]
ลิงก์สำรอง

ดาวน์โหลด เกียรติบัตร English Summer Course Online

ดาวน์โหลด เกียรติบัตร ประกวดคำขวัญแหล่งเรียนรู้พลิกฟื้นคืนชีพขยะ

ดาวน์โหลด เกียรติบัตร การอบรมการพัฒนานวัตกรรม เรื่องวิจัยในชั้นเรียน 2564

ดาวน์โหลด เกียรติบัตร ส่งผลงานรูปกระทงในกิจกรรมวันลอยกระทง 2564